Imatge Info Llengua
Scripta: Revista de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
per Info Llengua - Tuesday, 26 March 2013, 13:45
 

Scripta és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

Tot i ser d'orientació filològica, en un sentit ampli del mot, Scripta donarà cabuda a temes i interessos de caire històric, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats. És per això que convidem els investigadors d’aquestes disciplines a aportar els resultats dels seus treballs a la nostra revista, que sempre es mostrarà atenta a les noves recerques i les aportacions més novedoses, sempre que tinguen el rigor necessari.

Scripta tindrà una periodicitat semestral i apareixerà en juny i en desembre. Els investigadors i les investigadores que s'interessen a publicar treballs en la nostra revista, hauran de fer-nos-els arribar a través de la present plataforma, o bé al correu scripta@uv.es, dos mesos abans de l'edició dels volums previstos. D'altra banda, es recomana que els autors visiten la secció d'"Avisos" —on hi haurà informació sobre els dossiers monogràfics que es publicaran— i, òbviament, la secció de "Normes als autors".

Scripta accepta originals en català, aragonés, espanyol, italià, francés, occità i anglés. Excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, acceptarà treballs en altres llengües.

Font: Scripta - Universitat de València