Imatge Mariona Masferrer
Premi Germà Colón d’estudis filològics
per Mariona Masferrer - Friday, 27 May 2011, 13:46
 

La Fundació Germà Colón, amb seu a la Universitat Jaume I, té com objectiu prioritari la promoció de totes les activitats relacionades amb la Filologia Romànica i pretén d’incentivar-ne el coneixement i la recerca en els seus diferents àmbits. Atesa la vinculació de la institució i del fundador a les terres valencianes, el Patronat de la Fundació convoca el I Premi Germà Colón d’Estudis Filològics, destinat a guardonar el millor treball inèdit relacionat amb la llengua, la literatura i la filologia en terres valencianoparlants, en totes les seues manifestacions des dels orígens fins al segle XIX.

Al premi podran accedir tots els treballs relacionats amb el tema esmentat, redactats en català, amb una extensió mínima de 350.000 caràcters i una màxima de 500.000. A més, l’autor o autora s’ajustarà a les normes d’edició que figuren a la pàgina web de la Fundació. El premi consistirà en la publicació de l’obra.

El jurat estarà format pel Sr. Rector/a o persona en qui delegue, el Dr. Germà Colón, un membre del Patronat de la Fundació i dos especialistes externs o pertanyents a la mateixa institució. La seua decisió serà inapel·lable. El premi podrà ser declarat desert.

El premi es lliurarà durant la celebració d’un acte acadèmic, que serà presidit pel Rector i pel Director del Patronat, en el qual, a més de la lectura del veredicte, hi intervindrà la persona guanyadora de la convocatòria, que farà l’exposició de les principals conclusions de la seua recerca.

El termini de presentació d’originals serà el 23 d’abril de 2012.