Imatge Neus Crisol Milian
Convocatòria selecció d'un/a professor/a d'estudis catalans - Universitat de Guadalajara (Mèxic)
per Neus Crisol Milian - Tuesday, 9 February 2010, 12:05
 

RESOLUCIÓ del director de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a la Universitat de Guadalajara

Vist el que disposa l'article 4.2 a ) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull en relació amb la competència de l'Institut de promoure l’ensenyament del català i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.

Vist l’acord del Consell de Direcció de l’Institut de data 2 de desembre de 2009 pel qual s'aproven les bases per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13.2 f ) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull,

Resolc

Article 1. Obrir la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a la Universitat de Guadalajara (Mèxic) i la seva consegüent adscripció a les plaça d’aquesta universitat d'aquesta Resolució, de conformitat amb les bases i les condicions específiques que en regiran la selecció (annex 1) i amb el perfil d’aquesta plaça (annex 2)

Article 2. Establir que la persona que finalment resulti seleccionada per ocupar aquesta plaça pugui percebre 1.350 € en concepte d’un ajut inicial per al curs acadèmic d’aquesta convocatòria per compensar les despeses de desplaçament i d’incorporació a la universitat de destinació, d’acord amb la tarifa vigent per a desplaçaments intercontinentals.

Article 3. Publicar aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Barcelona,

El director de l’Institut Ramon Llull

Josep Bargalló Valls


ANNEX 1

Bases de la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic

Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic

-1 Objecte

Seleccionar el professorat que haurà d'impartir docència d’estudis catalans a les universitats de fora del domini de la llengua catalana especificades a l'annex 1.

-2 Requisits de les persones aspirants

a) Ser ciutadans comunitaris o bé tenir la nacionalitat d'estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

b) Estar en possessió del títol de llicenciatura, preferentment en Filologia Catalana, o bé aportar el comprovant de sol·licitud d'expedició del títol corresponent.

c) Estar en possessió del Certificat de nivell superior de català o equivalent, per al supòsit en què la persona aspirant no sigui llicenciada en Filologia Catalana.

d) Acreditar coneixements de l'idioma oficial del país de destinació (requisit d’aplicació en cas que l’idioma oficial del país de destinació sigui l’anglès, el francès, l’alemany o l’italià).

e) No patir cap malaltia ni impediment per al desenvolupament de les funcions que requereix aquesta convocatòria.

-3 Període de desenvolupament de l'activitat

Un curs acadèmic, amb possibilitat de continuïtat.

-4 Sol·licituds

Les persones aspirants hauran d'adreçar al/a la director/a de l'Institut Ramon Llull una sol·licitud d’acord amb el model que es pot trobar al web de l'Institut (www.llull.cat).

Les sol·licituds s’hauran de fer arribar preferentment per Internet, o bé es podran presentar al registre de l'Institut Ramon Llull (Diputació 279, baixos, 08007 Barcelona) i al registre de la seu de Palma (Protectora 10, local 11, 07012 Palma) o a qualsevol dels llocs previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

a) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.

b) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.

c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

En els casos descrits ens els apartats a, b i c les persones aspirants hauran de fer arribar un correu electrònic a l’adreça seleccio-professorat@llull.cat especificant el seu nom, la data i el lloc on s’ha fet el lliurament de la sol·licitud.

-5 Documentació

5.1. Documentació que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud

a) Carta personal de motivació de la persona aspirant, en què es descriguin els motius pels quals se sol·licita una plaça de professor/a d’estudis catalans i la justificació de les opcions escollides

b) Informe favorable emès per un professor de la universitat en la qual s'hagi obtingut la llicenciatura acreditada, o bé s’hagin cursat estudis de tercer cicle, respecte a la idoneïtat de l’aspirant per ocupar la plaça de professor/a d’estudis catalans

c) Currículum

d) Unitat didàctica (adreçada a estudiants de català com a llengua estrangera)

e) Títol de llicenciatura o comprovant de sol·licitud d'expedició del títol

f) En cas de no tenir la llicenciatura en Filologia Catalana, certificat de nivell superior de català o equivalent

La manca de qualsevol d'aquests documents en el termini legal establert dóna lloc a l'exclusió de la sol·licitud, sens perjudici del termini per presentar esmenes a què fa referència l'apartat 7 de les bases.

5.2. Documentació que s’ha d’aportar en el moment de l’entrevista pel cas dels aspirants que hi siguin convocats.

a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o passaport vigent de l'aspirant.

b) Original o còpia compulsada del títol de llicenciatura o del comprovant de sol·licitud d'expedició del títol.

c) Original o còpia compulsada del Certificat de nivell superior de català o equivalent, per al supòsit en què la persona aspirant no sigui llicenciada en Filologia Catalana.

d) Original o còpia compulsada de l’acreditació de coneixements de l’idioma oficial del país de destinació d’acord amb la base 2.d i/o original o còpia compulsada de l’acreditació de coneixements d’altres llengües.

e) Acreditació documental de la formació i l'experiència professional exposada al currículum, amb menció expressa de l'experiència en l'àmbit de la docència d’estudis catalans, si és el cas, i altra formació rellevant per a l'objecte d'aquesta convocatòria.

-6 Termini de presentació de sol·licituds

Quinze dies naturals a comptar de l'endemà de la data de l’última publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

-7 Llista de persones admeses i excloses

Un cop comprovada l'adequació del perfil de l'aspirant a les condicions establertes, i dins el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler d'anuncis i al web de l'Institut Ramon Llull la llista de les persones admeses a participar en el procés de selecció i de les persones que n’han quedat excloses, amb indicació expressa del motiu d'exclusió. Les persones excloses disposaran d'un termini de 10 dies naturals per esmenar, si s'escau, el motiu de l'exclusió. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Transcorregut el termini indicat, es publicarà a la web de l’Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de les seus de Barcelona i de Palma la llista definitiva de les persones admeses a participar en el procés de selecció i de les persones que n’han quedat excloses.

L'Institut es reserva el dret de convocar les persones admeses a una entrevista de caràcter personal en la qual, si escau, hi assistiran representants de les universitats en què hauran d'exercir la docència, per valorar-ne la idoneïtat.

Es podran declarar desertes les places ofertes en aquesta convocatòria, en els supòsits següents:

a) En el cas que no s'hagi presentat cap sol·licitud.

b) En el cas que l'Institut i la universitat corresponent considerin que les persones aspirants no reuneixen els requisits previstos a la convocatòria.

c) En el cas que, amb posterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria, la universitat corresponent modifiqui les condicions establertes en els acords de col·laboració entre aquesta universitat i l'Institut.

-8 Òrgan competent per a la resolució i tramitació

El/La director/a de l'Institut Ramon Llull resoldrà aquesta convocatòria, que serà degudament motivada, indicant les persones seleccionades i també les seleccionades sense plaça, que romandran en reserva per al supòsit de renúncia o substitució de les que hagin resultat seleccionades.

La resolució serà publicada al tauler d’anuncis de les seus de l’Institut Ramon Llull, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El/La director/a de l'Institut Ramon Llull serà l'òrgan competent per a la gestió i resolució dels dubtes i les incidències que puguin sorgir quant a la seva execució.

-9 Resolució i notificació

El termini per dictar i notificar la resolució d’adjudicació de places és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds. Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de l’última publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs d'alçada davant el Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull.

El Consell de Direcció delega en el/la seu/seva director/a, amb caràcter general, la resolució d'aquest recurs d'alçada.

Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

-10 Adjudicació de places

Les persones seleccionades hauran d’acceptar, mitjançant la signatura del document amb aquesta finalitat, la plaça de professor/a adjudicada.

També hauran d’aportar un certificat mèdic oficial que acrediti que podran desenvolupar les funcions encomanades sense cap impediment.

L'acceptació de la plaça adjudicada no implica cap tipus de vinculació ni laboral ni administrativa amb l'Institut Ramon Llull i, en conseqüència, l’Institut no assumeix cap responsabilitat derivada de la relació contractual del/de la professor/a amb la universitat d'adscripció ni derivada de la seva actuació, especialment pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir durant el desenvolupament de les seves funcions.

Les persones seleccionades seran adscrites, d'acord amb les condicions que figuren a l’annex 2 de la convocatòria, a les universitats objecte d'aquesta convocatòria, amb les quals subscriuran el contracte que determini la legislació vigent del país de destinació i quedaran sotmeses a les clàusules específiques determinades per cada universitat contractant, en particular quant al règim de retribucions i règim tributari que els sigui d'aplicació durant la vigència del contracte.

-11 Renúncies i substitucions

Les persones que resultin seleccionades no podran renunciar a la plaça adjudicada amb anterioritat a la finalització del període acadèmic corresponent llevat que, a criteri de l'Institut Ramon Llull, existeixi una causa de força major degudament justificada.

En el cas que s’accepti la renúncia esmentada anteriorment, l'Institut Ramon Llull proposarà l'adjudicació de la plaça vacant a un altre candidat que hagi estat admès a la convocatòria i que s’adeqüi al perfil de la plaça.

Les renúncies i substitucions es faran públiques mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

-12 Obligacions del professorat seleccionat

Les persones seleccionades hauran a trametre a l'Institut Ramon Llull una còpia del document que acrediti la seva vinculació amb la universitat corresponent, i hauran de redactar, d’acord amb el model facilitat per l’Institut Ramon Llull, els informes següents:

a) Fitxa inicial de la docència que imparteixen (assignatures, nombre d'alumnes i hores de docència) abans que finalitzi el primer trimestre del curs.

b) Memòria de l'activitat duta a terme durant el període acadèmic de referència un cop acabat el curs acadèmic.

-13 Ajut inicial a les persones seleccionades

Les persones que resultin seleccionades gaudiran d’un ajut inicial per al curs acadèmic d’aquesta convocatòria per compensar les despeses de desplaçament i d’incorporació a les seves universitats de destinació, d’acord amb les tarifes que s’especifiquen a la Resolució que acompanya aquesta convocatòria.


ANNEX 2

Universitat de Guadalajara (Mèxic)

Impartició de 12 hores setmanals de docència de llengua catalana per semestre (primer semestre 3 nivells i segon 4 nivells). Preferentment estudis de màster. Experiència en l’ensenyament de segones llengües. Capacitat per organitzar activitats diverses que contribueixin a difondre i potenciar la llengua i la cultura catalanes, tant en l’àmbit acadèmic de la Universitat com a la comunitat de Jalisco.

Salari mensual brut que liquida la Universitat: aprox. 15,381 MXN