Andreu Bosch
Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior. Balanç del curs 2008-2009
per Andreu Bosch - Thursday, 17 September 2009, 14:31
 
Em pertoca de presentar aquest balanç del curs 2008-2009 com a nou director de l’Àrea deLlengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, però en realitat aquest informe respon a la tasca de direcció de la meva predecessora, la Dra. Mavi Dolz, a qui li’n dediquem els resultats in memoriam.

És ben sabut que entre les funcions de l’Àrea de Llengua i Universitats, en el marc de la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, la tasca principal és la de promoure l’ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes a les universitats i centres d’estudis superiors fora del domini lingüístic.

Entre els cursos 2007-2008 i 2009-2010, la xifra d’universitats amb docència d’estudis catalans subvencionada des de l’IRL, per raons de contenció pressupostària, s’ha mantingut dins el sostre de les 126 universitats, amb una mitjana de 7.600 estudiants.

Mentre al curs acadèmic 2007-2008, de les 126 universitats de 31 països, l’IRL hi va incorporar quatre universitats nord-americanes, entre les quals la de Mont-real, al Quebec, i la Universitat de Stanford i la de Califòrnia, als EUA; aquest curs passat, hem iniciat docència a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (Espanya), a la Universitat de Florida (Estats Units) i a l’Escola Normal Superior de Lletres i Ciències Humanes de Lió (França). I ja us avanço que per al curs 2009-2010, s’hi incorporaran 4 universitats més: la Universitat de Munic (Alemanya), la de Verona (Itàlia), la Universitat Jamia Millia de Delhi (Índia) i la Universitat de Columbia (EUA).

Respecte a la distribució de les universitats per països, Alemanya continua essent el país amb més universitats (26) i també amb més estudiants (gairebé 2.000); seguida del Regne Unit amb 19, França amb14, Itàlia amb 13 i els Estats Units amb 12. Convé remarcar en relació amb la consolidació d’estudis catalans a les universitats alemanyes la implantació de la Qualificació complementària en llengua i cultura catalanes, un projecte iniciat l’any 2005- 2006 a la Universitat de Bochum adreçat als estudiants que volen adquirir una visió general sobre la situació socioeconòmica, política i cultural dels Països Catalans. Avui, ja a través d’un total de 8 universitats, són estudis que s’organitzen en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat en economia i empresa, periodisme i mitjans de comunicació, patrimoni i gestió cultural o dret i ciències polítiques (50 hores) que els permeten completar la formació rebuda en la seva especialitat amb coneixements d’altres disciplines; amb la possibilitat de realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions catalanes, alhora que, amb la col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats, fomenta la mobilitat del professorat de les universitats dels Països Catalans.

De tota manera, permeteu-me destacar els 387 estudiants de Zadar (Croàcia), els 309 de Bucarest (Romania) i els 278 a la República Txeca, tres exemples de consolidació dels estudis catalans a països de l’Est, a partir de les dades del curs 2007-2008.

Val a dir que l’adaptació progressiva al Pla de Bolonya a les universitats estrangeres afecta la ubicació curricular dels estudis catalans dins dels plans d’estudi d’algunes filologies.

DeI curs acadèmic 2008-2009 vull destacar algunes de les millores curriculars. En primer lloc, la creació d’una plaça de professor titular en estudis catalans (Catalan lecturer in Catalan Studies) a la Universitat de Birmingham, cofinançada per la Universitat i l’IRL. En aquesta universitat, entre 60 i 70 estudiants segueixen cada any cursos de cultura catalana i una trentena d’estudiants segueixen cursos de llengua catalana, de diferents nivells. Els estudis catalans també són presents dins el programa del màster d’Hispàniques i del d’Estudis Europeus Moderns i Contemporanis. A la Universitat d’Amsterdam, en la qual s’ofereix el Minor de Llengua catalana en el context europeu, arran de l’interès dels estudiants, s’ha obert un nou curs de català inicial el segon semestre. A la Universitat L'Orientale de Nàpols, on el català forma part dels plans d’estudis de dues facultats (Facultat de Llengües i Literatures Estrangeres i Facultat de Lletres i Filosofia), s’ha incrementat la docència amb un curs de nivell intermedi de català per als estudiants dels segons cicles de les llicenciatures. Destaquem també que hem contribuït a un increment de docència de la Universitat de Santiago de Compostel·la fins a un total de 240 hores de llengua catalana, literatura i cinema, que es complementen amb les hores de docència que imparteix la professora titular de l’Àrea de Català. Finalment, a la Universitat de Mont-real (Canadà), on la presència dels estudis catalans s’ha anat consolidant i incrementant des del curs 2007-2008, i on s’ha creat una mediateca d’estudis catalans en col·laboració amb el Casal Català del Quebec, que serà l’espai bibliogràfic més important al Quebec sobre la cultura catalana, amb obres de llengua, literatura, cultura, política, arquitectura i cinema i amb un espai específic destinat a l’autoaprenentatge de la llengua.

Dins l’Estat espanyol, 11 universitats ofereixen docència de llengua catalana, 4 de les quals reben ajut econòmic de l’IRL: la UNED, la Universitat d’Alcalá de Henares, la de Vigo i la de Santiago de Compostel·la. La docència de català a les universitats espanyoles de fora del domini lingüístic continua essent una de les assignatures pendents, que ha de comptar amb recursos econòmics addicionals i la implicació decidida de les mateixes universitats. També han de millorar les relacions amb l’Instituto Cervantes, que s’han de basar en paràmetres de lleialtat i reciprocitat institucional. En el marc de la col·laboració iniciada el 2004, durant l’any 2008 s’han dut a terme 25 cursos de llengua catalana, que han comptat amb la participació de 150 alumnes.

Naturalment, també s’han de tenir en compte una trentena més d’universitats estrangeres amb presència d’estudis catalans al marge de la nostra xarxa; en alguns casos, però, amb acords puntuals amb l’IRL, sigui a través d’ajuts a activitats culturals, sigui a través de la convocatòria in situ de proves de certificació de llengua catalana o a través d’altres relacions acadèmiques.

Pel que fa a les activitats culturals a les universitats, amb cicles de conferències i d’exposicions i també jornades i col·loquis a l’entorn de la cultura catalana, en destaquem la diversitat, la innovació i la contribució molt positiva que han tingut a la difusió de la realitat catalana en un context majoritàriament acadèmic, afavorides pel dinamisme del professorat i pel compromís dels responsables acadèmics dels estudis catalans; i també amb el suport complementari dels delegats de l’IRL a París, Londres, Berlín i Nova York, un factor nou de cohesió de la nostra tasca. Aquests ajuts s’han d’anar consolidant sobre la base del cofinançament i la corresponsabilitat de les universitats organitzadores.

A banda de la docència universitària, també ens toca fer balanç de les altres tasques que tenim encomanades. Pel que fa a les proves de coneixements de llengua catalana organitzades per l’Institut Ramon Llull, els resultats de les convocatòries ordinàries dels Certificats de coneixements de llengua catalana confirmen el repte d’incrementar el nombre d’examinands . Així, en les dues convocatòries del 2008 s’han presentat 924 candidats, un 78% dels quals han assolit l’aptitud, a 84 localitats de 32 països. Dels 725 certificats expedits, 344 són de nivell bàsic, 199 de nivell elemental, 107 de nivell intermedi, 68 de suficiència i 7 de nivell superior. És significatiu que les dades del 2008 confirmen l’augment dels nivells superiors, especialment el de suficiència, un valor qualitatiu a tenir en compte. A més, de l’evolució entre el 2003 i el 2008, se’n desprèn un grau de fidelització consistent, atès que fins a la data d’avui 533 persones compten amb 2 certificats, 116 amb tres i 16 amb quatre certificats.

En relació amb la tasca de promoure i donar suport a l’elaboració i la difusió de recursos lingüístics i didàctics , s’ha continuat desenvolupant, juntament amb la Secretaria de Política Lingüística, el Curs de català en línia parla.CAT. De cara al curs 2009-2010 hem assumit les tutories de nivell bàsic, el més sol·licitat fora del domini lingüístic. D’altra banda, també hem elaborat producció audiovisual didàctica pròpia: els vídeos de la comèdia de situació 4 CATS, integrada per 20 capítols, que reflecteixen situacions comunicatives reals enfocades a la projecció de la cultura catalana. És un repte de l’Àrea la implantació de tecnologies educatives en línia i la producció de materials docents, com ara la plataforma Moodle que hem activat fa pocs mesos com a eina de comunicació entre el professorat de la nostra xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior, i alhora eina de formació didàctica i d’intercanvi d’experiències docents.

Complementàriament, des de l’Àrea apostem per impulsar la formació del professorat per mitjà de cursos i accions formatives. És aquí on s’emmarquen les Jornades internacionals per a professorat de català, organitzades per l’Institut Ramon Llull, amb la Xarxa Vives d’Universitats. Són un punt de trobada entre tots els docents i contribueixen a la formació professional i al foment de debat sobre qüestions educatives. En aquesta línia, també hi hem de situar el III Curs de formació per a professorat de català a Europa, celebrat a Brussel·les el mes de novembre de 2008, durant el qual es van dur a terme sengles tallers de producció de materials.

No vull deixar de citar que des de l’Àrea de Llengua i Universitats donem suport i impuls a les sis associacions internacionals de catalanística, a més de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística; i, també, amb la finalitat d’afavorir la recerca, hem continuat impulsant centres d’estudi i places de professors visitants de llengua i cultura catalanes en diverses universitats de l’exterior.

Aquesta actuació s’ha anat concretant anualment amb acords de cooperació específics entre l’Institut Ramon Llull i universitats de prestigi acadèmic reconegut. El 2008 l’Institut ha contribuït al finançament del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona-París IV , del Centre de Recerca en Estudis Catalans de la Universitat Queen Mary de Londres, de la Càtedra d’Estudis Catalans Joan Coromines de la Universitat de Chicago, de la càtedra Ginebre Serra de la Universitat de Stanford, d’una plaça de professor visitant a la Universitat de Brown i ha acordat la creació de la Càtedra Ramon Llull d'Estudis Catalans a la Universitat de Frankfurt el curs 2009-10. I també amb la London School of Economics, institució acadèmica amb la qual s’ha acabat una primera etapa de tres anys d’acords.

Finalment, des de l’IRL, per acomplir amb l’objectiu de promoció cultural entre el públic general, participem a fires i exposicions d’àmbit estatal i internacional relacionades amb la llengua i el seu aprenentatge. Al llarg de l’any 2008, l’Institut Ramon Llull ha participat a: Expolangues Paris, assistència que hem repetit el 2009; The Language Show, a Londres; i Expolingua Berlin.

En l’apartat de programes per a estudiants, hem continuat promovent la col·laboració amb entitats i organismes que organitzen activitats docents adreçades a estudiants de llengua catalana fora del domini lingüístic, com ara el Campus Universitari de la Llengua Catalana, amb el Govern d’Andorra, i les Jornades Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes, amb els ajuntaments de Gironella i Masdenverge. En les edicions dels anys 2008 i 2009, hi han participat un total de 88 estudiants de 21 països. Així mateix, pel que fa a beques als estudiants estrangers per a l’assistència a cursos de llengua catalana dins el domini lingüístic, durant aquest període hem concedit 90 ajuts per un import total de 100.000 €; i 4 ajuts de 5.000 € cadascun dins la convocatòria específica de beques de postgrau en universitats públiques de l’àmbit lingüístic català adreçades a llicenciats en universitats de l’exterior.

Deixeu-me remarcar que des del 2008, l’IRL ha impulsat una cooperació estable amb la Xarxa Vives d’Universitats. En són exemples, el foment d’una xarxa social entre estudiants d’universitats catalanes i estudiants de les universitats de l’exterior per a la pràctica del català o l’aposta per un pla coordinat d’implantació de cursos de llengua catalana per als estudiants d’intercanvi. I també l’organització conjunta de la inauguració de l’any acadèmic des de la passada edició.

I en darrer terme, vull destacar el Premi Internacional Ramon Llull, convocat anualment per l’Institut Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Dotat amb 10.000 euros, reconeix l’obra d’un estudiós estranger, d’una institució o d’un traductor que hagin significat una contribució valuosa al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures o ètnies sense estat propi. El 2008, fou atorgat a Michael Van Walt, president executiu i cofundador de Kreddha, el Consell Internacional per a la Pau dels Estats, dels Pobles i de les Minories. L’edició del 2009 ha recaigut en Denise Boyer, catedràtica de la Sorbona i, fins a aquest setembre, directora del Centre d’Estudis Catalans de París.

Aquesta és, en síntesi, la tasca desenvolupada des de l’Àrea de Llengua i Universitats el curs anterior. De reptes de cara al nou curs acadèmic no ens en manquen, que afrontarem amb il·lusió renovada.

(Memòria llegida durant l'acte d'inauguració de l'any acadèmic 2009-2010 el 7 de setembre de 2009 a Gandia)